Whitewashed Panzer IV F, by Zimorodok

Zimorodok_soviet_pzivf_whitewash