CMBB Mods by Wicky

PreviewTitleMod TypeModified ojectsUploadedZip Name
Js-2winterjhJS-2 Winter SpecialArmorIS-2 M1943
IS-2 M1944 early
IS-2 M1944
IS-3
yes!JS-2WINTERJH.ZIP
Rusky_wint_packjhRussian Winter Vehicle PackOtherOtheryes!RUSKY_WINT_PACKJH.ZIP
251-1tan_ww_jh251/1 (tan) whitewashedArmor251/1 HTyes!251-1TAN_WW_JH.ZIP
Is-2camojhJS-2 with disruptive camoArmorIS-2 M1943
IS-2 M1944 early
IS-2 M1944
IS-3
yes!IS-2CAMOJH.ZIP
(none provided) IS-2 camo turret - no numberArmorIS-2 M1943
IS-2 M1944 early
IS-2 M1944
IS-3
yes!7062_NO-NO.ZIP